Profile

Join date: Jul 8, 2022

About

เนื้อเพลง มีเพียงแค่ลมที่พัดผ่านมา ในแววตาของเธอทุกข์ใจ เป็นเพียงอารมณ์ของความเสียใจ ชั่วคราว เพียงแค่ฝนที่ตกโปรยปราย ในเมื่อหัวใจของเธอว่างเปล่า ลองกุมมือฉันก่อน ฉันจะกอดเธอไว้ ไม่เป็นไร ถ้ารักของเธอ ทำให้เจ็บช้ำ ไม่เป็นไร ถ้ารักของเธอ ทำให้ผิดหวัง ปล่อยมันไปเถอะเรื่องที่เธอ ทำให้เจ็บซ้ำๆ กอดมันไว้ แม้ใจช้ำๆ ที่เธอไม่ต้องการ ลองเช็ดน้ำตา แล้วมองขึ้นมา เธอจะเห็นว่ามีความหมาย ภาพที่สร้างขึ้นมา เป็นภาพลวงตา ในจินตนาการของเธอทั้งนั้น ลองเช็ดน้ำตา แล้วมองที่ฉัน เธอจะเห็นว่ามีรอยยิ้ม ที่จริงใจรักเธอกว่าใครไม่แปรเปลี่ยนไป นานเท่านาน โอบกอดเธอด้วยหัวใจ จะกอดเธอไม่ไปไหน เนื้อเพลง เป็นบทกวีที่ใช้ปลอบเธอยา มทุกข์ใจ พันธนาการทิ้งไว้ตรงนี้ สิ่งที่เหลือในใจหากมันทรมาน ไม่เป็นไร ฉันอยู่ตรงนี้ ฉันจะอยู่ข้างๆเธอเอง ไม่เป็นไร เนื้อเพลง ถ้ารักของเธอ ทำให้เจ็บช้ำ ไม่เป็นไร ถ้ารักของเธอ ทำให้ผิดหวัง ปล่อยมันไปเถอะเรื่องที่เธอ ทำให้เจ็บซ้ำๆ กอดมันไว้ แม้ใจช้ำๆ ที่เธอไม่ต้องการ ลองเช็ดน้ำตา แล้วมองขึ้นมา เธอจะเห็นว่ามีความหมาย ภาพที่สร้างขึ้นมา เป็นภาพลวงตา ในจินตนาการของเธอทั้งนั้น ลองเช็ดน้ำตา แล้วมองที่ฉัน เธอจะเห็นว่ามีรอยยิ้ม ที่จริงใจรักเธอกว่าใครไม่แปรเปลี่ยนไป นานเท่านาน โอบกอดเธอด้วยหัวใจ จะกอดเธอไม่ไปไหน

เนื้อเพลง เป็นบทกวีที่ใช้ปลอบเธอยา

More actions